توضیح نقشه تابلو برق

نام این تابلو MDP است. این تابلو دارای برق سه فاز با کابل ورودی 3*10mm2 ,1*6mm2 است. در واقع فیدر اصلی تابلو مناسب با دیماند مورد نیاز ساختمان انتخاب می شود. سه سیم فاز، ابتدا وارد کلید فیوز می شوند. کلید فیوزها باید از نوع قابل قطع زیر باشند.
محل نصب کلید فیوز در انتهای پایین تابلو و در محلی که کابل اصلی وارد تابلو می شود است.
سه سیم مربوط به فازهای L1,L2,L3 هر یک به سر هر کدام از لامپ ها متصل می شوند. و سر دیگر لامپ ها به یکدیگر متصل می شوند. سر راه هریک از لامپ ها نیز یک فیوز شیشه ای قرار می گیرد.
در این تابلو، به علت استفادۀ زیاد از سیم های نول و ارت، برای هریک شینه (تسمه مسی) یا ترمینال در نظر گرفته می شود. سطح مقطع شینه باید محاسبه شود.
سه خروجی کلید فیوز هم باید هر یک به شینۀ جداگانه ای مجهز باشند تا بتوان ورودی هر یک از کنتاکتورها را پس از تقسیم بین فازها، به این شینه ها متصل کرد.
شینۀ مربوط به اتصال زمین باید به بدنۀ فلزی تابلو و نیز به درهای آن اتصال یابد.
نکاتی در مورد تابلو کنتور اصلی
طراحی تابلو کنتور اصلی بر عهده شرکت توزیع برق است.
محل نصب تابلو کنتور باید مناسب و نزدیک به در ورودی جهت واگذاری انشعاب برق در نظر گرفته شود. گفتنی است محل نصب نهایی تابلو کنتور با هماهنگی شرکت توزیع برق و ناظر پروژه مشخص می شود.
به هیچ وجه در مجتمع های تجاری و مسکونی بزرگ و … تابلو کنتور در طبقات جانمایی نمی شود.
از چاه ارت به شینه ارت داخل تابلو کنتور یک رشته سیم چند مفتولی مسی وارد می شود که سطح مقطع آن باید طبق استاندارد و نظر شرکت برق در نظر گرفته شود و در نقشه ها قید شود.

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*